Usvojen rebalans gradskog proračuna

Na drugoj sjednici Gradskog vijeća Jastrebarsko održanoj prošle srijede u Centru za kulturu jednoglasno su usvojene prve izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna.

Nakon aktualnog sata na kojem su i u ovom sazivu vijeća dominirale komunalne teme, vijećnici su izabrali nova radna tijela, odnosno predsjednike i članove Odbora za financije, Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam, za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu, za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, za predstavke građana, članove Odbora za dodjelu javnih priznanja te Povjerenstvo za imenovanje ulica, naselja i trgova.


I dok su gotovo sve ostale točke opširnog dnevnog reda usvojene jednoglasno, izbor radnih tijela prošao je većinom glasova jer je protiv glasao Micahael Sharp, vijećnik Inicijative građana. Po njegovim riječima zbog neslaganja s prijedlogom HDZ-a za izbor članova radnih tijela od strane opozicije u kojem se je Inicijativa građana osjećala oštećena, Sharp je glasao protiv. Tako već na samom početku ovog saziva Gradskog vijeća opozicija nije jedinstvena što je bilo i za očekivati.


O izvršenju proračuna za prošlu godinu, te prvim izmjenama i dopunama gradskog proračuna za 2021., vijećnicima je govorila pročelnica za financije Ivana Španić. Ona je naglasila kako su ukupni prihodi i primici za 2020. bili 103.195.609,47 kuna, dok su ukupni rashodi i izdaci bili manji pa je godina završila s viškom prihoda u iznosu od 1.353.587, 20 kuna. Ostvareni višak uvećan je za višak iz prethodne godine u iznosu od 4.830.862,43 kune, pa je tako ukupni višak prihoda koji se prenosi u ovu proračunsku godinu 6.184.449,63 kune.
Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu ukupni prihodi i primici povećavaju se za 325.400,00 kuna odnosno za 0,36% te iznose 89.545.700,00 kuna, a ukupni rashodi se povećavaju za 2.466.700,00 kuna. te iznose 95.730.000,00 kuna. Više planirana sredstva rashoda nad prihodima u iznosu od 6.184.300,00 kuna pokrivaju se raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina, naglasila je pročelnica za financije Ivana Španić. Rebalans proračuna prihvaćen je jednoglasno.

Pored toga vijećnici su jednoglasno usvojili i Izvještaj o provedbi Strategije razvoja grada Jastrebarskog za 2020. godinu iz kojeg je vidljivo da su uspješno realizirani brojni projekti. Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa prema kojoj roditelji u slučaju obustave rada jedne ili više odgojnih skupina u Dječjem vrtiću koja je uzrokovana mjerom samoizolacije, te u slučaju da je djetetu od strane nadležnog epidemiologa utvrđena potreba samoizolacije, sudjelovanje roditelja-korisnika vrtića u cijeni programa umanjuje se razmjerno broju dana izostanka djeteta, a maksimalno do 50 % cijene pojedinog programa vrtića. Također, dana je prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2021./2022., prema kojemu visina participacije ostaje nepromijenjena. Odlukom Gradskog vijeća raspisat će se Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog, koji će uskoro biti objavljen na internetskim stranicama Grada Jastrebarskog.
I.K.