Anketa o interesu građana za Program POS-a

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama provodi Anketu o zainteresiranosti građana za Program POS-a.

Ispunjeni obrazac Anketnog upitnika šalje se do 31. listopada 2022. godine osobno, poštom na adresu: Grad Jastrebarsko, Trg J.J.Strossmayera 13, 10 450 Jastrebarsko ili putem E-maila: ana.borkovic@jastrebarsko.hr.
Sve informacije o Programu POS-a dostupne su na Internet stranicama APN-a, www.apn.hr.

GJ